Mar 2021
NPTSČPS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kralj četrti

Sydney, 08. februarja (STA) - Kajakaš Dejan Kralj je bil s četrtim mestom najboljši slovenski predstavnik drugi dan mednarodne tekme slalomistov na divjih vodah v avstralskem Penrithu. Zmagal je Kanadčan David Ford. Med kanuisti je bil najhitrejši domačin Kynan Maley, Jurij Korenjak je bil deveti, pri ženskah pa je zmagala Avstralka Natoly Luis, Nada Mali pa je pristala na petem mestu.

Druga tekma avstralskih olimpijskih kvalifikacij v slalomu je imela podobno postavitev kot prva. Razlika je bila predvsem v tuji konkurenci, saj so na drugi tekmi nastopili nekateri tekmovalci, ki jih na prvi tekmi ni bilo. Na startu je bil tako tudi drugi del slovenske reprezentance, konkurenca pa ni bila okrnjena, saj so najboljši z lanskega svetovnega prvenstva startali na obeh tekmah. Primerjava z mednarodno elito v tem delu pripravljalnega obdobja je bila po mnenju vodje ekipe Andreja Jelenca zagotovljena vsem slovenskim tekmovalcem. Edini med Slovenci je obakrat nastopil Simon Hočevar, ki pa je prvo vožnjo zaključil že na polovici, ko je zlomil veslo. Hočevarjev rezultat, četrto mesto s prvega dne, je ponovil Dejan Kralj, ki je bil na nekaterih delih celo najhitrejši, vendar je k času dodal štiri kazenske sekunde. Brez kazenskih sekund je s progo uspelo opraviti le Alešu Kudru, ki je bil šesti. Nada Mali, edina slovenska predstavnica drugega dne, je z dvema napakama končala na petem mestu.


- Izidi,...


Zakon o vodah (ZV-1) II. del

5. Raba vodnega ali morskega dobra, podzemnih voda in naplavin

5.1. Splošna raba vodnega ali morskega dobra

 105. člen
 (splošna raba)

 (1) Vsakdo lahko rabi vodno ali morsko dobro pod pogoji, ki jih določa ta zakon, če se s takšno rabo le neznatno vpliva na količino in kakovost voda oziroma splošno stanje voda in če s tem ne omejuje ali onemogoča enakih pravic drugih in izvajanje vodnih pravic.

 (2) Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.

 (3) V okviru splošne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če za njih ni treba pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.


 106. člen
 (splošna raba zemljišč presihajočih jezer)

 Lastnik zemljišča presihajočega jezera mora dopustiti njegovo splošno rabo skladno z določbami prejšnjega člena v času, ko je prekrito z vodo.


 107. člen
 (splošna raba voda za plovbo)

 (1) V okviru splošne rabe lahko vsakdo rabi...


Zakon o vodah (ZV-1) I.del

I. del: TEMELJNE DOLOČBE

1. Uvodne določbe

 1. člen
 (vsebina zakona)

 (1) Ta zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimivodami (v nadaljnjem besedilu: vode) ter vodnimi in priobalnimi zemljišči.

 (2) Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljiščiobsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda.

 (3) Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področjuvoda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z vodami.


 2. člen
 (cilji zakona)

 Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči jedoseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov,zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje inuravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogočarazlične vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivihvodnih virov in njihove kakovosti.


 3. člen
 (načela upravljanja z vodami)

 Ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja, upravljanje z vodamiter z vodnimi in priobalnimi zemljišči temelji na:
1. načelu celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda termedsebojno povezanost in soodvisnost vodnih in obvodnihekosistemov na območju povodja,
2. načelu dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivihvodnih virov,
3. načelu...


Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športn

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 ), 29. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS 32/93) ter v zvezi z Odredbo o začasni razglasitvi reke Soče s pritoki za naravno znamenitost (Ur. l. RS, št. 45/98), Zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Ur. l. SRS št. 17-910/88), 25. člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Ur. glasilo št. 6/99) je Občinski svet občine Bovec na seji dne 24. 05. 2000 sprejel


Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči


1. člen

Ta odlok ureja uporabo in varovanje dostopnih mest ob reki Soči in pritoku Koritnica na območju občine Bovec za športno plovbo. Odlok ureja tudi način dostopa in varovanja okolja ob dostopnih mestih.

2. člen

Dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke za opravljanje športne plovbe.

3. člen

Dostop k reki Soči je na območju občine Bovec za športno plovbo dovoljen le na za to urejenih dostopnih mestih. Ta dostopna mesta so predstavljena tudi v pregledni karti in informativnem gradivu.

4. člen

Dostopna mesta za športno plovbo ob reki Soči so:

v občini Bovec:
-  pri Markovem mostu pod naseljem na Logu v Trenti,
-  pri odcepu za Vas na Skali v Soči,...


Odlok o ureditvi plovbe v občini Tolmin

Na podlagi 3. člena Zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Ur.list SRS, št. 17/88), 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Ur.list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 35/97) in 17. člena Statuta občine Tolmin je  na svoji 22. seji, dne 15.02.2001 sprejel naslednji


Odlok o ureditvi plovbe v občini


SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
(namen odloka)

Ta odlok ureja plovni režim na reki Soči in njenih pritokih na območju občine Tolmin, ki se nanaša na plovbo v športno rekreacijske in druge namene, in vključuje tudi nudenje storitev za plovbo.

S plovnim režimom se določajo plovna območja z dostopnimi mesti, plovni objekti, pogoji za varno plovbo in drugi pogoji, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja na plovnem območju in na zemljiščih, ki se uporabljajo pri dostopu do plovna območja.

S tem odlokom se ureja tudi hydrospeed in soteskanje.

2.člen
(pomen izrazov)

Poleg pomenov po predpisih, ki urejajo varnost pomorske in notranje plovbe, imajo izrazi po tem odloku še naslednji pomen:

- dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke ali jezera za plovbo in druge športno rekreacijske in turistične namene,
- hydrospeed je uporaba samostojnega plovila...


Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen zakona)

(1) Ta zakon ureja varstvo pred utopitvami v morju, jezerih, rekah in drugih vodah, kjer se izvajajo športne dejavnosti, kopanje in druge dejavnosti v prostem času ter na javnih kopališčih.

(2) Varstvo pred utopitvami obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor ter financiranje ukrepov in dejavnosti za varstvo pred utopitvami.


2. člen
(zagotavljanje varstva)

(1) Varstvo pred utopitvami iz prejšnjega člena zagotavljajo država, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter fizične osebe v skladu z zakonom.

(2) V pristojnosti države je predpisovanje splošnih ukrepov in pogojev za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in usposabljanje na področju varstva pred utopitvami ter izvajanje nadzora ukrepov za varstvo pred utopitvami in določenih drugih nalog v skladu s tem zakonom.
(3) V pristojnosti lokalnih skupnosti je predpisovanje posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami, načrtovanje, organiziranje, izvajanje ter sofinanciranje ukrepov za varstvo pred utopitvami.


3. člen
(načelo preventive)

(1) Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati izvajanje ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje možnosti utopitev.

(2) Lastnik ali drug upravičenec vodnega in priobalnega zemljišča oziroma imetnik vodne pravice mora zagotoviti pogoje za preprečevanje oziroma...


Pobuda za začetek postopka ocene ustavnosti odloka

Ustavno sodišče RS
Beethovnova ulica 10
1000 Ljubljana

Pobuda za začetek postopka ocene ustavnosti odloka: Odlok o ureditvi plovbe v občini Tolmin, Primorske novice - uradne objave št. 8, 23.2.2001

V skladu s 1. odstavkom 24. člena Zakona o ustavnem sodišču vlagamo pobudo za začetek postopka ocene ustavnosti uvodoma navedenega odloka. S tem odlokom je namreč občina Tolmin prepovedala plovbo, hydrospeed in soteskanje na vseh pritokih reke Soče. Po našem mnenju je z izdajo tega Odloka občina Tolmin presegla obseg in namen zakonskega poooblastila za izdajo takšnega akta, zaradi česar je izpodbijani akt po našem mnenju nezakonit.

Menimo, da je podan pravni interes za vložitev pobude, saj izpodbijani akt lokalne skupnosti neposredno posega v naše pravice, pravne interese oziroma naš pravni položaj. Plovba po rekah je, kot je splošno znano, osrednja in bistvena dejavnost Kajakaške zveze Slovenije in njenih članic, izpodbijani akt pa omejuje prav to dejavnost.

S tem je Občina Tolmin posegla in presegla svoja pooblastila ter prepovedala in onemogočila delovanje naših članov na vseh vodotokih v občini Tolmin razen na reki Soči. Naj povemo, da je bila reka Idrijca pomembna za kajakaški šport, saj je bil na njej rezervna lokacija za spust tekmovanja, v primeru, ko je bila reka Soča narasla.

Na reki Idrijci so se vsako leto odvijala...


«    1  8  15  22  29  36  43  50  57  64  71  78  85  92  99  106  113  120  127  134  141  148  155  162  169  176  183  190  197  204  211  218  225  232  239  246  253  260  267  274  281  288  295  302  309  316  323  330  337  344  351  358  365  372  379  386  393  400  407  414  421  428  435  442  449  456  463  470  477  484  491  498  505  512  519  526  533  540  547  554  561  568  575  582  589  596  603  610  617  624  631  638  645  652  659  666  673  680  687  694  701  708  715  722  729  736  743  750  757  764  771  778  785  792  799  806  813  820  827  834  841  848  855  862  869  876  883  890  897  904  911  918  925  932  939  946  953  960  967  974  981  988  995  1002  1009  1016  1023  1030  1037  1044  1051  1058  1065  1072  1079  1086  1093  1100  1107  1114  1121  1128  1135  1142  1149  1156  1163  1170  1177  1184  1191  1198  1205  1212  1219  1226  1233  1240  1247  1254  1261  1268  1275  1282  1289  1296  1303  1310  1317  1324  1331  1338  1345  1352  1359  1366  1373  1380  1387  1394  1401  1408  1415  1422  1429  1436  1443  1450  1457  1464  1471  1478  1485  1492  1499  1506  1513  1520  1527  1534  1541  1548  1555  1562  1569  1576  1583  1590  1597  1604  1611  1618  1625  1632  1639  1646  1653  1660  1667  1674  1681  1688  1695  1702  1709  1716  1723  1730  1737  1744  1751  1758  1765  1772  1779  1786  1793  1800  1807  1814  1821  1828  1835  1842  1849  1856  1863  1870  1877  1884  1891  1898  1905  1912  1919  1926  1933  1940  1947  1954  1961  1968  1975  1982  1989  1996  2003  2010  2017  2024  2031  2038  2045  2052  2059  2066  2073  2080  2087  2094  2101  2108  2115  2122  2129  2136  2143  2150  2157  2164  2171  2178  2185  2192  2199  2206  2213  2220  2227  2234  2241  2248  2255  2262  2269  2276  2283  2290  2297  2304  2311  2318  2325  2332  2339  2346  2353  2360  2367  2374  2381  2388  2395  2402  2409  2416  2423  2430  2437  2444  2451  2458  2465  2472  2479  2486  2493  2500  2507  2514  2521  2528  2535  2542  2549  2556  2563  2570  2577  2584  2591  2598  2605  2612  2619  2626  2633  2640  2647  2654  2661  2668  2675  2682  2689  2696  2703  2710  2717  2724  2731  2738  2745  2752  2759  2766  2773  2780  2787  2794  2801  2808  2815  2822  2829  2836  2843  2850  2857  2864  2871  2878  2885  2892  2899  2906  2913  2920  2927  2934  2941  2948  2955  2962  2969  2976  2983  2990  2997  3004  3011  3018  3025  3032  3039  3046  3053  3060  3067  3074  3081  3088  3095  3102  3109  3116  3123  3130  3137  3144  3151  3158  3165  3172  3179  3186  3193  3200  3207  3214  3221  3228  3235  3242  3249  3256  3263  3270  3277  3284  3291  3298  3305  3312  3319  3326  3333  3340  3347  3354  3361  3368  3375  3382  3389  3396  3403  3410  3417  3424  3431  3438  3445  3452  3459  3466  3473  3480  3487  3494  3501  3508  3515  3522  3529  3536  3543  3550  3557  3564  3571  3578  3585  3592  3599  3606  3613  3620  3627  3634  3641  3648  3655  3662  3669  3676  3683  3690  3697  3704  3711  3718  3725  3732  3739  3746  3753  3760  3767  3774  3781  3788  3795  3802  3809  3816  3823  3830  3837  3844  3851  3858  3865  3872  3879  3886  3893  3900  3907  3914  3921  3928  3935  3942  3949  3956  3963  3970  3977  3984  3991  3998   »
Športnica leta
Eva Terčelj
Športnik leta
Luka Božič


 
Oblikovanje O3 | Programiranje mimateam