Mar 2021
NPTSČPS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kategorija Predpisi

Program vrhunskega športa za sezono 2017

admin | Pet, 07.04.2017

Zakon o vodah (ZV-1) II. del

admin | Tor, 03.02.2004

5. Raba vodnega ali morskega dobra, podzemnih voda in naplavin

5.1. Splošna raba vodnega ali morskega dobra

 105. člen
 (splošna raba)

 (1) Vsakdo lahko rabi vodno ali morsko dobro pod pogoji, ki jih določa ta zakon, če se s takšno rabo le neznatno vpliva na količino in kakovost voda oziroma splošno stanje voda in če s tem ne omejuje ali onemogoča enakih pravic drugih in izvajanje vodnih pravic.

 (2) Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.

 (3) V okviru splošne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če za njih ni treba pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.


 106. člen
 (splošna raba zemljišč presihajočih jezer)

 Lastnik zemljišča presihajočega jezera mora dopustiti njegovo splošno rabo skladno z določbami prejšnjega člena v času, ko je prekrito z vodo.


 107. člen
 (splošna raba voda za plovbo)

 (1) V okviru splošne rabe lahko vsakdo rabi...

Zakon o vodah (ZV-1) I.del

admin | Tor, 03.02.2004

I. del: TEMELJNE DOLOČBE

1. Uvodne določbe

 1. člen
 (vsebina zakona)

 (1) Ta zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimivodami (v nadaljnjem besedilu: vode) ter vodnimi in priobalnimi zemljišči.

 (2) Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljiščiobsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda.

 (3) Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področjuvoda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z vodami.


 2. člen
 (cilji zakona)

 Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči jedoseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov,zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje inuravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogočarazlične vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivihvodnih virov in njihove kakovosti.


 3. člen
 (načela upravljanja z vodami)

 Ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja, upravljanje z vodamiter z vodnimi in priobalnimi zemljišči temelji na:
1. načelu celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda termedsebojno povezanost in soodvisnost vodnih in obvodnihekosistemov na območju povodja,
2. načelu dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivihvodnih virov,
3. načelu...

Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športn

admin | Tor, 03.02.2004

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 ), 29. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS 32/93) ter v zvezi z Odredbo o začasni razglasitvi reke Soče s pritoki za naravno znamenitost (Ur. l. RS, št. 45/98), Zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Ur. l. SRS št. 17-910/88), 25. člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Ur. glasilo št. 6/99) je Občinski svet občine Bovec na seji dne 24. 05. 2000 sprejel


Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči


1. člen

Ta odlok ureja uporabo in varovanje dostopnih mest ob reki Soči in pritoku Koritnica na območju občine Bovec za športno plovbo. Odlok ureja tudi način dostopa in varovanja okolja ob dostopnih mestih.

2. člen

Dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke za opravljanje športne plovbe.

3. člen

Dostop k reki Soči je na območju občine Bovec za športno plovbo dovoljen le na za to urejenih dostopnih mestih. Ta dostopna mesta so predstavljena tudi v pregledni karti in informativnem gradivu.

4. člen

Dostopna mesta za športno plovbo ob reki Soči so:

v občini Bovec:
-  pri Markovem mostu pod naseljem na Logu v Trenti,
-  pri odcepu za Vas na Skali v Soči,...

Odlok o ureditvi plovbe v občini Tolmin

admin | Tor, 03.02.2004

Na podlagi 3. člena Zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Ur.list SRS, št. 17/88), 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Ur.list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 35/97) in 17. člena Statuta občine Tolmin je  na svoji 22. seji, dne 15.02.2001 sprejel naslednji


Odlok o ureditvi plovbe v občini


SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
(namen odloka)

Ta odlok ureja plovni režim na reki Soči in njenih pritokih na območju občine Tolmin, ki se nanaša na plovbo v športno rekreacijske in druge namene, in vključuje tudi nudenje storitev za plovbo.

S plovnim režimom se določajo plovna območja z dostopnimi mesti, plovni objekti, pogoji za varno plovbo in drugi pogoji, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja na plovnem območju in na zemljiščih, ki se uporabljajo pri dostopu do plovna območja.

S tem odlokom se ureja tudi hydrospeed in soteskanje.

2.člen
(pomen izrazov)

Poleg pomenov po predpisih, ki urejajo varnost pomorske in notranje plovbe, imajo izrazi po tem odloku še naslednji pomen:

- dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke ali jezera za plovbo in druge športno rekreacijske in turistične namene,
- hydrospeed je uporaba samostojnega plovila...

Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)

admin | Pon, 02.02.2004

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen zakona)

(1) Ta zakon ureja varstvo pred utopitvami v morju, jezerih, rekah in drugih vodah, kjer se izvajajo športne dejavnosti, kopanje in druge dejavnosti v prostem času ter na javnih kopališčih.

(2) Varstvo pred utopitvami obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor ter financiranje ukrepov in dejavnosti za varstvo pred utopitvami.


2. člen
(zagotavljanje varstva)

(1) Varstvo pred utopitvami iz prejšnjega člena zagotavljajo država, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter fizične osebe v skladu z zakonom.

(2) V pristojnosti države je predpisovanje splošnih ukrepov in pogojev za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in usposabljanje na področju varstva pred utopitvami ter izvajanje nadzora ukrepov za varstvo pred utopitvami in določenih drugih nalog v skladu s tem zakonom.
(3) V pristojnosti lokalnih skupnosti je predpisovanje posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami, načrtovanje, organiziranje, izvajanje ter sofinanciranje ukrepov za varstvo pred utopitvami.


3. člen
(načelo preventive)

(1) Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati izvajanje ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje možnosti utopitev.

(2) Lastnik ali drug upravičenec vodnega in priobalnega zemljišča oziroma imetnik vodne pravice mora zagotoviti pogoje za preprečevanje oziroma...

Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)

admin | Ned, 25.01.2004

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet zakona)

Ta zakon ureja varnost plovbe po celinskih vodah in določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati plovbna območja, plovila in plavajoče naprave ter osebe, ki upravljajo plovila, pristanišča in druga mesta za dostop do vodnega območja, določa elemente plovbnega režima, ureja vpisovanje plovil in plavajočih naprav, dviganje potopljenih stvari in ureja nadzor nad varnostjo plovbe.

Plovba po celinskih vodah je plovba po rekah in jezerih, razen plovbe po rekah do meje do koder so plovne z morske strani.

2. člen
(smiselna uporaba pomorskega zakonika)

Za posamezna vprašanja glede ugotavljanja sposobnosti ladje in čolna za plovbo, izmeritve ladij, glede ladijskih listin in knjig, plavajočih naprav, ladijske posadke, državne pripadnosti, identifikacije in vpisa plovil, stvarnih pravic in obligacijskih razmerij, plovbnih nezgod ter izvršbe in zavarovanja na plovilih, ki jih ta zakon ne ureja, se smiselno uporabljajo določbe pomorskega zakonika.

3. člen
(pojmi)

V tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednji pomen:
- plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila;
- plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih vodah;
- vojaško plovilo je stvar, ki je namenjena za opravljanje vojaških...

 1
Športnica leta
Eva Terčelj
Športnik leta
Luka Božič


 
Oblikovanje O3 | Programiranje mimateam