Feb 2019
NPTSČPS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Pravilnik o prestopih tekmovalcev

admin | Čet, 08.01.2004

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 22. člena  Statuta Kajakaške zveze Slovenije (KZS)  je predsedstvo na svoji seji dne 2. aprila 2003, sprejelo

Pravilnik o prestopih tekmovalcev


I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

(1) S tem pravilnikom se določajo postopki v zvezi s prestopom - tekmovalcev vseh starostnih kategorij registriranih pri KZS.

(2) Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen :

- matično društvo; društvo, iz katerega tekmovalec prehaja v drugo društvo v Sloveniji ali v tujini,

- novo društvo; društvo, v katerega prehaja tekmovalec v Sloveniji ali v tujini,

- izpisnica; listina, s katero se dokazuje prenehanje članstva v društvu,

- registracija; listina, ki omogoča tekmovalcem nastopanje na tekmovanjih, ki so na koledarju  KZS,

- registriran tekmovalec; tekmovalec registriran za tekočo sezono,

- prost tekmovalec; tekmovalec, ki ni nastopal eno tekmovalno sezono za noben klub, je prost tekmovalec.

2. člen

Tekmovalci registrirani pri KZS, lahko prestopajo iz enega društva v drugo društvo pod pogoji in na način določenim v tem pravilniku.

3. člen

(1) Registracija tekmovalca se opravi na podlagi, v predpisanem roku oddanega zahtevka kluba na Obrazcu za registracijo, ki ga podpiše tekmovalec (za mlajše od 18 let zakonit zastopnik) in  s priloženo  fotokopijo osebnega dokumenta.

(2) Za vsako registracijo, izvršeno izven roka in za vsako novo registracijo se klubu zaračuna pristojbina.

(3) Višino pristojbine določi vsako leto predsedstvo KZS. Za podaljšanje registracije se pristojbina ne zaračunava.

4. člen

(1) KZS vodi register tekmovalcev.

(2) V register se vpisuje; št. registracije, veljavnost, priimek in ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, društvo, leto prve registracije in datum registracije.

5. člen

(1) Administrativni postopek registracije opravlja strokovna služba KZS, na osnovi navodil Tehnično tekmovalne komisije (TTK).

(2) Vse registracije morajo biti izvedene do 31.1. tekočega leta.

6. člen

Vsa korespondenca med tekmovalcem in društvom ter med društvom in KZS mora potekati s priporočeno pošto (s povratnico).

7. člen

Določbe tega pravilnika tolmači predsedstvo KZS.


II. REDNI PRESTOPNI ROK ZA VSE TEKMOVALCE

8. člen

(1) Prestop iz matičnega društva v novo društvo se lahko izvrši v prestopnem roku, ki traja od 1.10. do  30.11. vsako leto.

(2) Izjemoma se prestopni rok določi drugače za tekmovalca, proti kateremu teče disciplinski postopek ali je v teku disciplinski ukrep. V tem primeru se prestopni rok konča petnajst (15) dni od dneva, ko se konča disciplinski postopek ali ukrep.

9. člen

Novo društvo mora poslati podpisana obrazca za registracijo in popolno dokumentacijo, v skladu z določili 23. in 24. člena tega pravilnika TTK do  30.11. tekočega leta.

10. člen

(1) Zahtevek za registracijo in vse aktivnosti v zvezi s prestopom tekmovalca  iz matičnega društva v novo društvo, vključno s plačilom nadomestila matičnemu društvu, morajo biti zaključeni do  31.12. tekočega leta.

(2) Če TTK v predpisanem roku od matičnega društva ne prejme zahtevka za podaljšanje registracije, novo društva oziroma tekmovalec sam,  pa predloži podpisan obrazec za prestop v novo društvo, se tekmovalca registrira za novo društva ali pa je prost tekmovalec.

11. čŠportnica leta
Urša Kragelj
Športnik leta
Simon Oven


 
Oblikovanje O3 | Programiranje mimateam